දෙනෝදාහක් එලිපිට, මැඩෝනගේ අලුත්ම උණසුම් හාදුව ....
Views   2251
flduä khsÜ tfla§ Idrelaf.a fldmsh ldc,aj msiaiq jeÜgqj yeá n,uqo'''
Views: 2252
jdhfmd< isf fojk fldgi
Views: 2251
fukak lrkjdk jev'' yenehs fl,a, od, .sfhd;a k wms kE
Views: 2251
oIaG lr mq;d uerE m,sh .kak msfhla kd.fhl=j fmd<fõ .id urd oeuQ yeá - ùäfhda
Views: 2251
mS fla Ñ;%mgfhka bj;a l< oiqka wka;¾cd,hg ksl=;afjhs
Views: 2251
w, f.ä j;=rg od,d úÿ,sh .kak yeá'''
Views: 2251
wmQre .S;hlg fjkiau fha vdkaia tlla odk kx.s flfkla fukak''``
Views: 2251
f,dj je jYfhkau fyd,auka wj;dr .ejik njg mejfik ;%dickl ia:dk fukak''
Views: 2251
iqr;,hg we;s l<;a oreKq n,af,l=f.a m%ydrhlg yiqjqKq l=vd orefjla frd.;a ye''
Views: 2251
wksh iehd iu. fydfrka rE .sh ,xldf l;la" wu;l fkdfjkak ienE |f.ka .= lE ye''
Views: 2251