දෙනෝදාහක් එලිපිට, මැඩෝනගේ අලුත්ම උණසුම් හාදුව ....
Views   1828
.eyeKqka iy msßñka ji`.hg .;a ird.S fcks*¾f.a ùäfhdaj msgfõ''''
Views: 1827
fnd,sjqvfha iqms ;rej ;sla " uy fikla bfha ;reKshla we udre lrkjd n,d is'
Views: 1829
wef;la miafika mkak,d ,xldf lef,al ixpdrlhska uqyqK kakq ;%dickl w;aoelSu
Views: 1829
sinhala jokes. lokayo.
Views: 1827
ixf k n,kak tmd
Views: 1829
bkahdj fyd,a,mq ikSf.a fldkav we tfla fhdaj
Views: 1826
wmQre yelshdjlska c,fha weúohk ysñkulf.a ùäfhdaj'''
Views: 1828
,xldfõ fl,af,la lduf¾g fj,d kgmq fydÜu fydÜ vdkaia tl wka;¾cd,hg ,Sla fjhs
Views: 1828
ñhqisl,a fIda tll wlald flfkla ;kshu oeïu mÜg vdkaia tl''
Views: 1829
fnda.nr ysrf.or urK oඬqju l%shd;aul lrk ye fukak''`
Views: 1826