දෙනෝදාහක් එලිපිට, මැඩෝනගේ අලුත්ම උණසුම් හාදුව ....
Views   2871
IPLrd;%sfha iqms ks<shka fokafkla tlal n%dfjda odmq pemshkaia vdkaia tl ) fhda
Views: 2872
ldhd,fha i.fhl= iu jrfoa nek ;reKshf.a brKu
Views: 2871
meia yokak tl ;a;rhla lmk lems,a, fukak''
Views: 2874
wef`.a kQ,a fmdglaj;a ke;sj jev lrk kjiS,ka; .=jka fiaúldfjda ^talg;a fya;=jla ;sfhkjd" n,kak&
Views: 2879
leurdjla bfha fudllafoda jevla lrkak yok wlald flfkl=f.a fhdajla'''
Views: 2873
;j;a wlald flfkla '''' mEkah .,j, tkak "t;fldg lshkak
Views: 2873
w;ska fmd,a ì¢k wfma rfÜ fmdä fld,af,la
Views: 2873
iqoafola YS% ,xld fmd,Sishg fok wd;,a tl
Views: 2873
iqkanqka j,g hgjqk orejka fofofkl= fírd .kakg ;e;a lrk ix‍fõ§ ùäfhdajla
Views: 2874
wjqreoaog WK fj,s m;a;= lrk mqx u,a,s flfkla fukak'
Views: 2872