අඩි දහයක තාප්පයක් බැඳ විශාල සුනඛයන් දෙදෙනෙක් මුරට දාගෙන දංකොටුව නගරය මැද සුවිසල් නිවසක කසිප්පු පෙරලා.....
wä oyhl ;dmamhla ne| úYd, iqkLhka fofofkla uqrg odf.k oxfldgqj k.rh ueo iqúi,a ksjil lismamq fmr,d
Nov 08, 2019 10:42 am
view 5540 times
0 Comments

wä oyhl ;dmamhla ne| úYd, iqkLhka fofofkla uqrg odf.k oxfldgqj k.rh ueo iqúi,a ksjil lismamq fmr,d'''''
lsßueáhdk - wekagks frdaia" i|,xldj - Oïñl rdcmlaI" uyjej - wurdkkao

fmd,sia weig je,s.iñka oxfldgqj k.rh ueo ;dmamj,ska jglr.;a ksjil uyd mßudKfhka mj;ajdf.k .sh kS;s úfrdaê lismamq iamS‍%;= ksIamdokd.drhla mj;ajdf.k .sh ;sore mshd w;awvx.=jg wä oyhla Wie;s ;dmamhla ne| ta ;=< úYd, iqkLhka fofofkla uqrg oud fuu lismamq fmÍfï cdjdru isÿlrf.k f.dia ;sfí'

fuu jeg,Sfï§ iellrejl= o iu. .‍%Eï 2160 ne.skajQ ner,a 14 la yd lismamq fnda;,a 50 la" .Eia lEka 04 la" ,sma 02 la yd o.r we;=¨ tajd fmÍug .kakd NdKav /qila w;awvx.=jg f.k ;sfí' iamS‍%;= jYfhka u;ameka ksIamdokh fldg tajd Èjhsk mqrd fnodyeÍug fudjqka lghq;= lr we;ehs fmd,sish úYajdi lrhs'

fjkakmamqj iyldr fmd,sia wêldß tßla fmf¾rd uy;df.a úfYaI u.fmkaùu yd Wmfoia u; oxfldgqj fmd,sia ia:dkdêm;s fmd' m' ;s,sK fyÜáwdrÉÑ yd fmd'm' frdydka mSßia hk ks,Odßka m‍%uqL lKavdhula fuu jeg,Su isÿlr we;'

iellre yd wod< NdKav f;d.h udrú, wêlrKh fj; bÈßm;a lsÍug kshñ;j ;sìKs'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *