අපි කාමරේ ඉද්දි දොර ඇරපන් කියලා නැන්දම්මා කෑ ගැහැව්වා
wms lduf¾ boaÈ fodr wermka lsh,d kekaoïud lE .eyeõjd
Jul 10, 2019 03:15 pm
view 4421 times
0 Comments

wms lduf¾ boaÈ fodr wermka lsh,d kekaoïud lE .eyeõjd''' - uOQId wkshï fmïj;d iu.Û uyd ? ;ksù isáh§ fodr <.g wd kekaoïud f.or nd,alfha t,aÆKq wNsryi

kekaoïud uerefõ uu fkfï i¾" uOQId ;uhs thdj uerefõ''

tfykï lrkak fohla kE''' wms fokaku uefruq''

ta bl=;a 21 jeksodhs' fõ,dj WoEik yhg muK jkakg we;' .ïfmd< l=re÷j;a; fmd,Sisfha ks,Odßka ish rdcldß wrUd .; jQfha fudfyd;la muKhs' fmd,Sisfha ÿrl:khg weu;=ula ,enqKd' ta ldka;djlf.ka'''

i¾ fï l;d lrkafka me,a,msáh wegU.iayskaf.däka''

Tõ wehs fudloao m%Yakh''

wfka i¾ uf.a kekaoïud l=iaisfha jyf,a t,a,s,d ueß,d''


ÿrl:kfha fl<jr isá l;d l< ldka;dj mejiQ fohska fmd,sia ks,Odßhd ;s.eiaiqKd'

fudkjd fudloao lsõfõ'''@

uf.a kekaoïud f.or jyf<a t,a,s,d i¾''' wfka blaukg tkak'''

kekaoïud ueß,do@

fjkak we;s i¾''

ldka;dj lS foa fmd,sia fmdf;a igyka lr.;a Wmfiajd ks,Odßhd jyd fï .ek fmd,sia ia:dkdêm;s oekqj;a l<d'

.ïfmd< isg l=re÷j;a; fmd,Sishg we;af;a lsf,daóg¾ 8l muK ÿrla' t;eka isg wegU.iayskakg ;j;a lsf,daóg¾ yhla muK hd hq;=hs' lKavdhula ðma ßhg kxjd.;a ia:dkdêm;sjrhd wegU.iayskak .ïudkh n,d msg;a jqKd'

ta jk úg;a isoaêh ù we;s nj lshk ksjig .fï wjg mÈxÑ fndfyda msßila tlaj isáhd'

wfka i¾''' fï n,kakflda''' uf.a kekaoïud lrf.k ;sfhk foa'' Bfha ?;a fyd|g ysáhd'' thd wmsg yß wdofrka ysáfha''' fufyu fohla lr.ksù lsh,d wms ySfklskaj;a ys;=fõ kE''

;reK ldka;djla fmd,sia ks,ODßka oel uy yçka ú,dm ÿkakd' isoaêh oeln,d .kakg meñKs mÈxÑlrejka ld;a;dj foi n,d isáfha fYdalfhka'

uq¿;ekaf.a nd,alfha jfhdajDoaO ldka;djf.a isrer idß fmdglska t,af,ñka ;snQ w;r tu ldka;dj ta jk úg;a ñh f.dia isák nj fmd,sia ks,Odßka kSßlaIKh l<d'

fï isoaêh ia:dkdêm;sjrhd úiska m<df;a yÈis urK mÍlaIljrhd fj; oekqï ÿka w;r Tyqo meñK úu¾Yk wrUd jfhdajDoaO ldka;dj f.,je<,df.k ñh f.dia we;s nj mejiSfuka Bg wdikak fya;= oek.ekSu i|yd fmd,sia ia:dkdêm;sjrhd ksfjia ysñ ldka;djf.ka ;j ÿrg;a m%Yak l<d'

wmsg kï ielhla kE i¾' kekaoïud wms;a tlal fyd¢ka ysáhd' Bfha ?;a ud;a tlal l;d lr lr b|,hs ksod.kak .sfha' yenehs thd lsõjd wo ;uhs uu ðj;a fjk wka;su oji lsh,;a' uu weyqjd wehs wïfï tfyu lshkafka lsh,d' miafia Wfoa ke.sg,d n,oaÈ ;uhs kekaoïud fufyu fohla lrf.k lsh,d oelafla'', ldka;dj fmd,sia ks,Odßka yuqfõ i|yka l<d'

;ukag fï urKh .ek lsisu ielhla keoao@

wfka i¾ wmsg kï ielhla keye'', weh tlfy,du i|yka lf<a thhs'

weh fuka wef.a ieñhd o fmd,Sishg lSfõ ujf.a urKh ielhla ke;s njhs' fufia f., je<,df.k ñhf.dia ;snqfKa .ïfmd< l=re÷j;a; rcwe, wegU.iayskak m%foaYfha mÈxÑ 72 yeúßÈ j;af;ajvqye¢f.a weâ,ska m%kdkaÿ kï jfhdajDoaO ldka;djla'

weh iuÛ tu ksjfia mÈxÑj isákafka wef.a mq;d" f,a,sh yd Tjqkaf.a ore ;sfokd muKhs' uOqId È,aydks f,a,shhs' wef.a ieñhd tkï weâ,skaf.a mq;d fld<U m%foaYfha /lshdjl ksr; jk w;r Tyq wegU.iayskak ksfjig meñfKkafka i;s ;=k y;rlg ierhla' jhi wjqreÿ wg" y;r yd folyudr muK orejka ;sfofkl= iuÛ ksjfia l,a.; lrk uOqId ish 8 yeúßÈ ÈhKsh W,amfka m%foaYfha mdi,lg f.k hkafka weh okakd lshk ;%Sfrdao r:hlskqhs'

flfia fj;;a ish ujf.a yd kekaoKshf.a urKh ielhla ke;s nj mq;d yd f,a,sh m%ldY l<| l=re÷j;a; m%foaYfha rdcldß lrk yÈis urK mßlaIljrhdf.a woyi jQfha ñh.sh ldka;djf.a isrer kdj,msáh uQ,sl frday,g hjd wêlrK ffjoH mÍlaIKhlg ,la l< hq;= njhs'

nd,alfha t,af,ñka ;snQ isrer ufyaia;%d;a ksfhda.fhka ìug .ekSfuka miq jeäÿr mÍlaIK i|yd th kdj,msáh uQ,sl frdayf,a uD; YÍr.drh fj; hjkq ,enqjd'

f., je<,df.k ñh.sh njg iell< weâ,ska m%kdkaÿ uy;añhf.a isref¾ neÆ ne,aug lsisu ;=jd,hla olskakg fkd,enqKq w;r lsisÿ ;e,Sula fyda myr§ul i,l=Kla fyda ;snqfKa keye'

fmd,sish uOQId lS l;dfõ we;a; ke;a; oek.ekSu i|yd wef.a ksji wjg mÈxÑ lsysmfofkl=f.ka §¾> f,i m%Yak l<o Tjqka fmd,Sishg mejiqfõ kekaoïud yd f,a,sh w;r lsisÿ wdrjq,la fuf;la wikakg fkd,enqKq njhs'

fï fom, i;=áka l,a.; l< nj Tjqka fmd,sia ks,Odßka yuqfõ mejiSu ksid fmd,sia ks,Odßkag o tu urKh .ek ielhla we;s jQfha keye'

miqj kdj,msáh frdayf,a wêlrK ffjoH ks,Odß *hsid,a uy;d weâ,ska m%kdkaÿ uy;añhf.a isrer mÍlaId lroaÈ wef.a fomdj, j<Ælr m%foaYfha lsishï ;=jd,hla ;sfnk whqre Tyqg ksßlaIKh jqKd' ndysrj tu ;=jd,h fkdfmKqk;a u<isrer lemSfï§ ffjoHjrhdg tu ;=jd,fha i<l=Kq fmfkkakg ;sîu ksid wêlrK ffjoHjrhdg okajd ta .ek .ïfmd< ufyaia;%d;ajrhd o oekqj;a lsÍug mshjr .kq ,enqjd'

miqj frday,a uD; YÍrd.drhg meñKs .ïfmd< ufyaia;%d;ajrhd m%kdkaÿ uy;añhf.a isrer ksßlaIKh lsÍfuka wk;=rej mYapd;a urK mÍlaIK lghq;= i|yd isrer m%Odk úfYaI{ wêlrK ffjoHjrhd fj; Ndr fokq ,enqjd'

kdj,smsáh úfYaI{ wêlrK ffjoH fla' tï' uyfiaka uy;d ñh.sh ldka;djf.a isrer mYapd;a urK mÍlaIKh i|yd fhduq l< w;r Tyqo ish mÍlaIKh wjika lf<a lsisu ;Skaÿjla ,nd fkdfoñka' WoEik isg iji my yh jk;=re u<irer mÍlaId l< fyf;u jeäÿr mÍlaIKh i|yd isrer kdj,msáh frdayf,au ;nd.ekSug mshjr f.k ;snqKd' Bg ;j;a fya;=jla ;snqKd' ta ñh.sh m%kdkaÿ uy;añhf.a W.=f¾ o;a folla ysrù ;sîu Tyqg oeä ielhla f.k ÿka ksihs'

Th w;f¾ ? 9'30g ú;r fvdlag¾ ug l;d l<d' l;d lr,d lsõjd fïl t,a,s,d uereKdg jvd tydg .sh ,laIK ;sfhkjd' ´'whs'iS' uy;a;hd fmdâvla fï .ek fydh,d n,kak lsh,d''

úfYaI{ wëlrK ffjoHjrhd .ïfmd< l=re÷j;a; fmd,sia ia:dkdêm;sjrhdg tfia mejiSu;a iuÛ ia:dkdêm;sjrhd we;=¿ lKavdhula isoaêh ms<sn| jeäÿr úu¾Yk werUqfõ m%foaYh ndr fmd,sia wêldßjreka fom<o oekqj;a lrñkqhs'

bka wk;=rej fï isoaêh ms<sn| ryis.; f,i úu¾Ykhla Èh;a lrk w;r tysÈ ks,Odßkaf.a Wl=iq wei t,a, jQfha f., je<,df.k ñh .shd hehs lshk weä,ska m%kdkaÿ uy;añhf.a f,a,sh jk uOQId fj;hs'

wmsg ta jk;=re;a fï .ek lsisu fydavqjdjla ;snqfKa kE' wy< my< wh;a lsõfõ kekaoïuhs f,a,shs w;f¾ lsisu m%Yakhla ;snqfKa keye lsh,d' ta;a wms ;jÿrg;a fï .ek lreKq fydh,d neÆjd' tfyu n,oaÈ m%Yakhla fkd;snqKd kï fï .Ekq flkdg t,a,s,d uefrkak ;rï m%Yakhla ;sfhkak úÈyla keyefka''

Tfydu fï .ek fydhdf.k hoaÈ wmsg oek.kak ,enqKd f,a,s ;j ;%Sú,a ßhÿfrla iuÛ ióm iïnkaOhla ;shkjd lsh,d''

fmd,sish fidhd.;a tu fydavqjdj wkqj weh iu.Û ióm weiqrla we;s lr.;a ßhÿrdo ;sore msfhla' Tyq w;ñg ire wfhla' jEka ßhla yd ;%Sfrdao ßhlao i;= Tyqg f;a bvïo ;snqKd' Tyq uOqId iu.Û ñ;%jkafka orejka mdi,g /f.k hk w;r;=rhs' uOqId ish jeäuy,a ÈhKsh j,mfka m%foaYfha mdi,g /f.k hkafka Tyqf.a ;%Sfrdao r:fhkqhs'

tf,i fofokd w;r we;sjQ ióm in|lu ksid Tyq wef.a ksjig hkakg tkakgo mgka .;a w;r kekaoïud iuÛo Tyq l;dnia lr oeky÷kf.k ;snqKd'

uOQId yd ;%Sfrdao ßhÿrd w;r fma%uh o¿,d jefvkafka uOQIdf.a ieñhd we;eï udij, i;s ;=k y;rlg jrlaj;a ksfjig fkdmeñKsu fya;=fjkqhs'

ta w;r;=r uOqId ;%Sfrdao r: ßhÿrd iu.Û mj;ajk ióm in|;djh È.gu isÿ lrf.k hk njg fmd,Sishg fydavqjdjla ,nd fokafkao m%foaYfhau ;%Sfrdao r: ßhÿfrl= úiskqhs'

fï w;r;=r jeäÿr mÍlaIK i|yd kdj,msáh frdayf,a uD; YÍrd.drfha ;ekam;a lr ;snQ weâ,ska m%kdkaÿ uy;añhf.a isrer ish mq;%hdg Ndr§ lsnQ w;r m%kdkaÿ uy;añhf.a wjika lghq;= o wef.a mq;d f,a,sh yd {d;ska úiska ta jkúg;a iqodkï lr ;snqKd'

Th w;f¾ wms Th f,a,s iïnkaOh mj;ajmq ;%Sfrdao ßhÿrd w;ruÛ§ w;wvx.=jg .;a;d' wms ñksyf.ka m%Yak l<d' ñksyd uq,ska lsisu fohla okafka keye lsõjd' wms ñksyg m%Yakh .ek f;areï lr,d ÿkakd' wudrefõ jefgkafka ke;sj we;a; lshkak lsõju ñksyd we;a; lshkak fmdfrdkaÿ jqKd''

kekaoïud uerefõ uu fkfï i¾" uOQId ;uhs thdj uerefõ lsh,d ñksyd wmsg lsõjd''

ta wkqj óg udi ;=k y;rlg fmr isg uOQId iuÛ meje;ajQ ióm iïnkaOlu .ek fmd,Sishg f;dr;=re fy<s l< Tyq ;ud iy uOQId wef.a ksjfia ldurfha tlg isáh§ t;kg meñKs kekaoïud ;uka fofokd ols;ehs we;s jQ ìh ksid uOQId kekaoKshf.a kdih isrlr kekaoKsh urd oeuQ nj ;udg lS nj Tyq fmd,Sish yuqfõ i|yka l<d'

Tyqf.a m%ldYh igyka lr .ekSfuka wk;=rej fmd,sia ia:dkdêm;sjrhd fl<skau .sfha wegU.iayskak f,a,shf.a ksjighs'

ta jkúg weâ,ska m%kdkaÿ uy;añhf.a wjika lghq;= isÿlsÍug wdikakj ;snqKd' fmd,sia ks,Odßka wjux.,Hh lghq;= isÿjk ksfjfia isá msßig yd ñh.sh m%kdkaÿ uy;añhf.a orejkag lreKq ldrKd myod § ielldr f,a,sh jk uOQId w;awvx.=jg f.k fmd,Sishg /f.k wdfõ weh yඬd je<fmoa§hs'

fmd,sia ks,Odßka uOQIdf.ka m%Yak lsÍu wdrïN lf<a bkamiqjhs'

we;a; lshkjd" fudloao isoaO jqfKa''@

wfka uql=;a kE i¾'' kekaoïud wmsg yß wdofrhs'' ug th;a tlal uql=;a m%Yak ;snqfKa keye' wmsg;a mqÿfï thd t,a,s,d uerefKa wehs lsh,hs''

weh fndre lshñka ;u ks¾fodaIs nj Tmamq lrkak W;aiyhl fhfok nj ia:dkdêm;sjrhdg jegyqKd' wE ióm in|;djhla mj;ajdf.k hk ßhÿrd weh l< wmrdOh fmd,sish yuqfõ mdfmdÉpdrKh lr we;s nj weh ta jkúg;a fkdoekakd ksid weh fkdfhl=;a fí.,a fmd,Sishg mejiqjd'

;uqka wmsg ;j;a fndre lshkak tmd yßo@ fyd|g n,kjd fuhd y÷kkjo lsh,d''

fmd,sia ia:dkdêm;sjrhd uOQId bÈßfha wef.a fmïj;d le|jdf.k toaÈ Tyq ÿgq wehg lrlshd .; fohla ke;sjqKd'

blsì¢u k;r l< uOQId wjidkfha kekaoïud ñh.sh wdldrh .ek fmd,sishg we;a; fy<s l<d'

wms Th .Ekq flkd t,a,s,d ysáh uq¿;ekaf.hs jy<h ksÍlaIKh l<d' jyf,a glrka ál yq<.g .yf.k .syska ;snqKd' fudlo tod ? fyd|gu jeiai" ta jf.au yq<.Û' ta;a glrka yq<fÛa .yf.k .sh;a fï Yíoh f,a,sg weys,d kE' wkak ta ielh;a wmsg ;snqKd' ta .ek f,a,sf.ka weyqju lsõjd tfyu ioaohla thdg weyqfKa keye lsh,d''

bkamiqj uOQId fmd,Sish yuqfõ fufia i|yka l<d'

tod uu fuhdg f*daka lr,d lsõjd wfma f.or tkak lsh,d' thd wdjd' wms lduf¾ ysáhd' ál fõ,djlska kekaoïud lduf¾ <Ûg weú;a ljqo lduf¾ bkafka@ lsh,d weyeõjd' kekaoïud bkafka fjk ldurhl' ljqo lduf¾ bkafka fodr wermka" lsh,d kekaoïud lE.eyeõjd''

wkshï ieñhd iu.Û ;ud ldurfha isák whqre kekaoïud ÿgqfjd;a úiqula fkdjk nj uOQId oek isáhd' kekaoïud ta nj wksjd¾fhkau ;u ieñhdg okajk njo wehg ia:srhs' tfia kï l< hq;af;a l=ula oehs weh laIKslj l,amkd l<d'

weh ish fmïj;d wu;d lS fohska Tyqg ;re fmfkkakg we;s'

wms kekaoïudj uruq'', weh lSfõ tjeks l;djla'

wfka ug kï neye''

tfykï lrkak fohla kE''' wms fokaku uefruq'', weh oeä f,i lsõjd' fmïj;d Bg o tlÛ jQfha keye'

ug neye'' uu hkjd fu;kska'

fmïj;d uOqIdg lSjd' ta fudfydf;au Tyq ldurfha we| u;ska ke.sg msg; hkakg fodr wi<g .shd' ta iuÛ lduf¾ fodr újr l< Tyq t;ekska m,d hkjd;a iuÛ ldurh bÈßfha isá kekaoïud fj; lvd mekak uOQId t;ek ;snQ àI¾ghla w;g f.k bka wef.a kyh;a lg;a ;o l<d' ta kekaoïudf.a lE .eiSu j<lajd.kakghs'

uqyqK mqrd jeiqKq àI¾gh ksid yqiau .ekSug fkdyels jQ kekaoïud t;eku ìu weo jegqKd' weh ñh .sh nj uOQId oek isáfha keye'

ìu jeà isá kekaoïud foi uOQId ´kElñka neÆjd' wef.a fofk;a Wv f.diskqhs' lg me;a;lg we, ù ;sfnkjd' yqiau .kakd mdgla fmfkkakg keye' kekaoïud ñh f.dia we;ehs weh is;=jd'

l< hq;af;a l=ulaoehs l,amkd l< wehg óg fudfyd;lg fmr ldurfhka m,d .sh fmïj;d u;lhg wdjd' weh Tyqg blaukskau weu;=ula ÿkakd'

fï uu kekaoïud uerejd' Thd oeka fufy tkak ´k''

wfka ug neye'' ug ´jg .Efjkak neye'', fmïj;d mejiqjd'

yenehs Thd wdfõ ke;a;ï uu;a fu;ku uefrkjd i;a;hs''

wef.a l;dj wid ìhg m;a jQ Tyq ish ;%Sfrdao r:fhkau weh fidhd ksjig meñKshd' ta jkúg;a ñh.sh kekaoïudf.a uqúka yd lfkka .,d .sh reêr ìxÿ uOqId úiska f;; froaolska msi oud ;snqKd'

flda kekaoïud''@, Tyq úuiqfõ uOQIdf.kqhs'

wr bkafka'''

foúhfka oeka fudlo lrkafka''

lrkak ;sfhkafka tl fohhs'' wms fuhdj ißhlska nd,alfha .eg .yuq'' thd t,a,s,d ueß,d lshuq''

uOQId úiska f.fkk ,o idßfha tla fldkla kekaoïudf.a fomd u; tf;kafka bka wk;=rejhs'

wfkla fl<jr kekaoïudf.a f., m%foaYfha .eg .eiQ fofokd wef.a isrer Tijd fmdar ñá wiqrd we;s ia:dkfha ;nd idß fmdg nd,alhg oud weo we;s w;r l%u l%ufhka wef.a isrer Wiaid nd,alfha .eg .eiSug Tjqkag yels ù ;snqKd'

yß oeka''' Tfydu ;shuq''' fyg Wfoa uu fmd,Sishg flda,a lr,d kekaoïud t,a,s,d ueß,d lsh,d lE .y,d lshkakï'' Thd nhfjkak tmd'', uOQId fmïj;dg tfia lSfõ Tyqf.a ìh iel ke;slsÍughs'

wk;=rej kekaoïudf.a isrer t,aÆKq ldurh wi< msysá ldurhg hk weh Tyq iuÛ wUqieñhka f,i yeisfrkafka óg fudfyd;lg fmr ;uka isÿ l< idyisl wmrdOh if;algj;a udhsï fkdlrñka'

fndfyda fõ,d fma%uksh weiqrl ksr;ùfuka miq uOQId wÆhï ld,fha§ fmïj;dg ksjiska msgj hkak bv ÿkakd' y;rjáka t<sh jefgoaÈ kekaoKsh nd,alfha t,a,s ñhf.dia we;s nj uOQId ÿrl:kfhka fmd,Sishg oekqï ÿkakd'

ielldr uOQId ;%Sfrdao ßhÿre jk wef.a fmïj;d iu.Û fmñka fj<s we;af;a óg udi ;=klg l,ska nj fmd,sia úu¾Ykfha§ fy<sù ;sfnkjd' ieñhd ksjiska msgj fld<U /lshdjg .sh iEu wjia:djl§u weh wkshï ieñhd ksjig f.kajd f.k we;s nj fmd,Sish isÿ l< úu¾Ykj,§ wkdjrKh jqKd'

kekaoKshf.a >d;kfhka miq weh kekaoKsh f.,je<,d.;a nj wef.a ieñhdg ÿrl:kfhka mjid we;s w;r fld<U isg meñKs ieñhd ìßhf.a l;dj úYajdi fldg ñh.sh ujf.a wjika lghq;= l< nj úu¾Ykfha§ fy<sorõ jqKd'

f., je<,df.k Èú kkid.;a nj lS ye;a;E foyeúßÈ weâ,ska m%kdkaÿ uy;añhf.a urKh wef.a f,a,sh iy f,a,shf.a fmïj;d tlaj isÿ l< ñkSuereula njg fy<s lr.ekSug .ïfmd< l=re÷j;a; fmd,Sishg .;jQfha ojia y;rla jeks flá ld,hla we;=<;§hs'

fï iïnkaOfhka úu¾Yk wjika lsÍfuka miq w;awvx.=jg .;a ielldßh yd iellre .ïfmd< ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka miq tu fofokd rlaIs; nkaOkd.dr .; lrk f,i .ïfmd< ufyaia;%d;a yd Èid úksiqre Y%Sks;a úf–fialr uy;d ksfhda. l<d'

fufia rlaIsl nkaOkd.dr .; lrkq ,enqfõ .ïfmd< l=re÷j;a; me,a,msáh rcwe< wegU.iayskak m%foaYfha mÈxÑ 24 yeúßÈ ;sore ujla jk uOQId È,aydks yd pñkao ir;a l=udr hk fofokdhs'

lS¾;s fukaäia

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *