රුසියාවද? අමෙරිකාවද? - අමෙරිකාව තුර්කියෙන් විමසයි
reishdjo@ wfußldjo@ - wfußldj ;=¾lsfhka úuihs
Jun 09, 2019 02:34 pm
view 4402 times
0 Comments

reishdjo@ wfußldjo@ - wfußldj ;=¾lsfhka úuihs

ish rg fyda reishdj hk rgj,a foflka tlla f;dard .ekSu i|yd wfußldj" ;=¾lshg wjia:djla ,nd § ;sfnkjd'

fuu ;;a;ajh Woa.;jQfha wfußldfjka fukau reishdfjka o hqouh NdKav ñ,§ .ekSug ;=¾lsh ;SrKh lsÍu;a iu.hs'

ta wkqj wfußldfjka m‍%ydrl fcÜ hdkd;a" reishdfjka .=jka hdkd kdYl ñihs, moaO;shl=;a ñ,§ .ekSughs ;=¾lsh ie,iqï lr we;af;a'

tfy;a" wfußldfjka m‍%ydrl fcÜ hdkd ñ,§ .kakjdo" ke;fyd;a reishdfjka ñihs, moaO;shla ñ,§ .kakjdo hkak iïnkaOfhka cQ,s ui w.Nd.hg fmr ;SrKhla .kakd f,i ,smshla u.ska wfußldj" ;=¾lshg okajd ;sfnkjd' ish rfgka m‍%ydrl fcÜ hdkd;a" reishdfjka ñihs, moaO;sh;a hk oaú;ajhu ñ,§ .ekSug fkdyels njhs wfußldj" ;=¾lsh fj; jeäÿrg;a oekqï fokafka'

t*a 35 j¾.fha kùk;u m‍%ydrl fcÜ hdkd wfußldfjka ñ,§ f.k" tia f*da ykaÙrkaÙ j¾.fha .=jka hdkd kdYl ñihs, moaO;shla reishdfjka ñ,§ .ekSughs ;=¾lsh ie,iqï lr ;snqfKa'


   Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *