මේකට විකල්ප දෙකක් තියෙනවා හොදින් හෝ නරකින්
>fïlg úl,am folla ;sfhkjd fydÈka fyda krlska
Mar 05, 2019 03:40 pm
view 4062 times
0 Comments

fïlg úl,am folla ;sfhkjd fydÈka fyda krlska

bka§h cd;slhkag rdu rdjKd iS;djf.ka f;dr l;djla ke;' f,dj iqmsß n,jf;l= njg m;aj isáh;a wNHjldYh iïnkaO mÍlaIK l<;a Tjqkag rdjKf.ka f;dr b;sydihla ke;'

ykqudka fhdÿka ishhla jQ uqyqÿ lfmd,a, ;rKh lr ,xldjg meñK rdjKdf.a md,kh hgf;a meje;s k.rhg msúi wfYdal jkfhys isáhd jQ iS;dj ÿgqfõh' Y%Suoa jd,añlSf.a rdudhkfha ,o f;dr;=re wkqj ,xldfjka hdug m%:u rdjKd ms<sn|j ft;sydisl ia:dk keröug rdï fudayka is;d .;af;ah'

fvdlag oeka fldfyduo@ rdï fudayka wð;a isx‍ f.ka weiqfõh'

;ju jhsria tl we‍f.a ;sfhk ksid lsjhq;= ikSmhla kE'

tfyu kï úfõl .kak'

i¾ oeka fudlo wÆ;au ;;ajh kS,l yïn jqKdo@

fïlg úl,am folla ;sfhkjd' fyd¢ka fyda krlska'

i¾ fïjd fyd¢ka úi| .kakjd kï ;ud fyd|' fudlo ta fld,a,d olaI nqoaêu;a ‍tflla'

fvdlag fï fld,a,d olaI nqoaêu;a flfkla kï fï ‍jf. wkjYH foaj,aj,g megf,kafk ke;sj bkak oek.kak ´kE'

i¾ fïl fi,a,ï jevla fkfï' fï m%Yakh we;=f< fíì bkakjd'

yß fvdlag yß' ug fldfyj;a hk isxy, fld,af,la wdrlaId lrkag ´kE kE' ug ´ke l=udßj wdrlaId lr .kaghs'

i¾ fïl cd;sl m%Yakhla lr.kag tmd' wo bkak ;reK <uhs fjkia wdldrhg ys;kafk' yd fyd|d kS,l bkaÈhdjg .syska l=udßj f.kdfjd;a fudlo lrkafk' rdjKd jf.a fld,af,d bkav mq¿jka'

ug uQj urK tl fmdä jevla'

Tõ` uu okakjd' Tn;=ud weúÈka ;sfhkafk kslï fkdjk nj;a okakjd'

b;sydfia úÈhg rdu l=ure rdjKd mrdch lr,d iS;dj wrka hkjd'

Tn;=ud b;sydih wÆf;ka ,shkak yokjo@ wjjdohla fokakï' fï yeu fohlau lruq' yenehs bjiuq'

Tjqk;r ksyඬ njla we;s jqKs' fuh f,fyisfhka úi¢h yels m%Yakhla fkdfõ' mßirh fjkia ùu ksid yeu fohlau fjkia ù we;' YÍr lD;H mjd yßhg isÿjQfha ke;' th isÿjkafka ke;sj oji wdrïN l< fkdyelsh' yeu fohlau isÿjQfha oji wdrïN lsÍug m%:uh'wmamd ,xldjg .sfha fyd| ys;lska fkdjk nj pïmd l=ußh okS' ukqIH >d;khla lsÍu wo t;rï m%Yakhla fkdfõ' by< mka;sfha msßñ fjk;a .eyekqkag isÿjk ,sx.sl wmrdO t;rï f,dl= fldg i,lkafka ke;' .eyeksfhla ffu:QkH lghq;a;la i|yd fhdod .ekSfï§ wod< lghq;a; i|yd weh mßyrKh lrkjd yer Bg jvd whs;sjdislula ke;' Okm;Ska fiiq f,dalhdf.a udkj ysñlula ms<sn|j úuikafka ke;'

;ud uqyqK § we;af;a iqúfYaI m%Yakhlgh' th l,ams;hla f,i neyer lsÍug mq¿jkalula ke;'

ngysr fnx.d,fha bmso isák ;ud ,xldfõ fmr wd;auhl bmso we;s .eyekq wd;auhla nj oeka idlaIs iys;j Tmamq lsÍug idOl we;' we;s tlu idlaIsh kS,l muKs' ufkdaÊisx ffjoHjrhd wmamdf.a ys;jf;la jqjo Tyqg mlaImd;Sj lghq;= fkdlsÍu i;=gg lreKls' Tyq ,xldfõ isg isÿjk yeu fohlau wehg jd¾;d lf<ah'

fvdlag oeka ikSmo@

oeka kï we‍f.a riakl kE' we.g mK kE' lkag nE' ta fï f,â yeá'

whsï fidß' ug iudfjkak' ud ksihs fï lrof¾ jqfKa'

keye' l=udß ‍fïl uf.a jD;a;Sh Ôú;fha jeo.;a ikaêia:dkhla' uf.a ksnkaOkhg fïl fyd| lreKla jqKd'

weh fudfyd;la ksyඬj isáfha l;djg m%fõYhla .ekSu i|ydh'

mQ¾j wd;auNjh .ek fiùug wo ufkda úoHd{hka fm,ô,d bkakjd' urKfhka miafi lh ke;s jqK;a is;sú,s mrmqr ke;s fjkafk kE'

fn!oaO u;h;a talhs' ÿrx .ux talprx wiÍrx .=ydihx'' ta is; mQ¾j wd;auh lshkak ;sfhk bvlv jeähs'

bkaÈhdfj msßñ ueß,d msßñ <ufhla fj,d bmÈ,d ;uqkaf.a ìßkaoEjreka fidhd .sh l;djla j¾ðkshd‍ úYajúoHd,fha wdpd¾h bhka iaàjka uy;d m%ldY lr, ;sfhkjd'

Tõ tal fndre fkfõ' wmamd fudkjo lshkafk'

,xld‍fj ysgmq m%n, rc flfkla jk rdjKd bkaÈhdjg .syska iS;d l=ußh meyer f.k weúÈka wfYdal jkfha yx.df.k b|,d ;sfhkjd'

fvdlag tal l,ams;hla' f.d;k ,o l;djla'

f.d;k ,o l;djla ;sfhkjd' rdjKd lsh, rc flfkla iS.sßfha isá njg ckm%jdoj, ;sfhkjÆ' fï iS.sß ., hg rdjKdf.a ud<s.h ;sì,d ;sfhkjd' miafi ldYHm rÊcqrefjd iS.sßh m%;sixialrKh lr,d ;sfhkjd' tal wd,lukaodjla jf.a'

wfka fvdlag ud;a tkako@ t;fldg'''

l=ußh''' l=ußh''

fvdlag ug iS;d yx.df.k ;snK ;ek n,kak ´kE' tfyu;a ke;skï fïl fndre l;djlao@

bkaÈhka mqrdjD;j, iS;d .ek lsh, ;sfnkjd'

uu fufy bkak .uka rdud is;d .ek l;d l<d' bkaÈhdj rdjKd .ek my;a úÈhg l;d l<dg ,xldfj wh lshkafk úYsIag .kfha mqoa.,fhla lsh,hs' iS;dj m<s .ekSula úÈyg f.kdj;a w;jrhla lr, kE'

Tõ fkao@ iS;d i;Hl%shd lr, .sks f.dvlg mekak;a msÉÑ,d kE'

rdjKd iS;d wrka .syska yx.,d ysgmq ;eka wo ta kï j,ska ;sfhkjd' iS;d t<sh" iS;d we,a," iS;d fldaú, úÈyg iS;df. kñka ia:dk wo;a ;sfhkjd'

Y%Suoa jd,añlSf.a rdudhKh fj;ska rdudhKh .ek l;dj fy<sfjkjd'

l=udrodi rc;=ud ixialD; NdIdfjka cdklS ,shd ;sfhkjd' fï fmd;a foflau ;sfhkafk iS;d l=ußh .ek'

uu tkako@

wfka l=ußh uu fldfyduo W;a;rhla fokafk' uyd rdcd weúÈka ;sfhkafk Tnj kS,lf.ka fírd .kakhs' fyd|hs uu fïl kS,lg lsh, n,kakï'

fyd|hs t;l,a uu .ukg iQodkï fjkakï'

.ukg lsõfj'

uu ,xldjg tkjd'

wfka l=ußh' rc;=ud udj urd ouhs'

uu ,xldjg tk njla kS,lg lsõfj kE' tfyu lSjd kï ug tkag fokafk ke'

l=ußh kS,l úYsIag .Kfha mqoa.,fhla'

uereKdfj uu tkjd' fï wd;afuÈ;a ug kS,l ;ks lrkag nE'

,nk i;shg  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips