මම ඔයාට බණි­න්නයි මේ කතා කළේ
uu Thdg nKskakhs fï l;d lf<a
Feb 26, 2019 09:16 am
view 4062 times
0 Comments

uu Thdg nKskakhs fï l;d lf<a

rdï fudayka uydrdcd ;ud jekakl=g fu;rï blaukska fujka fhdackdjla lr;ehs lsisfia;a úYajdi l< fkdyelsh' Y%S ,xldj lDIsld¾ñl rgls' ´kEu fNda.hla j.d l< yelsh' ìì, fodvï j.djg m%isoaO fmfoils' foaYmd,k{hkag msg ráka fodvï wdkhkh lsÍug wjir § we;'

i¾ ug fïjg ueÈy;a fjkak fj,djla kE' fodvï ú;rla fkfõ' wfma rgg wdfõKsl m,;=re j¾. rdYshla ;sfhkjd'

lDIsl¾u fomd¾;fïka;=fõ m%o¾Ykfha§ .;a;= m;%sldfõ ta úia;r oelald' fodvï jjkjd kï uu Woõ lrkakï' ta .ek miafi l;d lruq' wd''' fïl .kak Tyq fkdaÜgq lSmhla È.= lrñka lSfõh'

fudlgo i¾ kS,l lSfõ uqo,a ms<sfkd.ksñks'

Wfoa oj,a lEuj,ghs' jdyfkaghs f,dÊ tlghs f.jkak

tmd i¾' wd.ka;=lfhla úÈhg wdmq m%NQjrfhl=f.ka i,a,s .kag nE Tyq kS,l foi ´kElñka n,d isáfhah' yeu fokdu iQodkï jkafka ixpdrlhka iQrd lEugh' fudyq iQodkï jkafka ;u is; Èkd .ekSugh' uy rdcd kS,lf.ka iuqfkdf.ku ksjiakh fj; .sfhah' kS,l hiia tk f;la n,d fkdisg ks‍fjig .sfhah' mqoa.,fhl= kslïu kslï hula fokafka ke;'

idudkH mqoa.,fhl= ÿka fohla .ek kej; ys;kafka ke;' tfiau ke;s neß ;eke;af;l= hula fokafka ioaNdjfhks'

foaYmd,k{hka rch i;= fohla fokafkao jxpdldÍ f,i oyila foa n,dfmdfrd;a;= fjks'

;rula fj,d .; jQ miq wfmalaId lrñka isá l=ußhf.a weu;=u ,enqKs'

kS,l Thd bkafk i;=ákao@ ÿlskao@

uu ljodj;a ÿlska b|,d kE

wmamd ug oeka ál fj,djlg l,ska l;d l<d' uu Thdg nKskakhs fï l;d lf<a'

ug fudk jrola l<dgo nKskafka'

uu fyd|gu okakjd kS,l uql=;a ke;s ÿmam;a flfkla nj'

tal ug wjkïnqjla fkfï' wms ÿmam;a' yeu odu fï iudc mr;rh ;sfhkl,a'

uu lshkak woyia lf<a tal fkfï' wehs wmamd ÿkak i,a,s .;af; ke;af;'

Thdf. m%Yakhla fjkqfjka ,xldjg wdmq wmamdf.ka ug i,a,s .kag mq¿jka o@

wmamd uy ÿIag ñksfyla' uq¿ Ôú; ld,h mqrdu wmamd n,dfmdfrd;a;= jqfKa msgrg bf.k .;a; bx.%Sis l;d lrk iqoaokag hg;a fjÉÑ l¿ iqoafol=g udj fokakhs'

hg;aúð; udkisl;ajh wfma rfg;a ;sfhkjd' f,dfrkafida o w,afïod tkag l,ska ‍fïl fn!oaO rgla' mD;=.SiS - ,kafoais wd.u je,|.;a; whf.a udkisl;ajh fjkia'

Thd tlal l;d lrkak neye uy mçhd' tal fkfõ wmamd ;j fhdackdjla l<do@

Tõ tal uu Thdg lshkak ysáfh wmamd ug fodvï jefjk m%foaYhlska wlalr odyla wrka j.d lrkak lsõjd ;dlaIKh" fjf<|fmd< Tlafldu fokakï lsõjd'

ms<s;=rla fkdÿka weh Wia yçka iskd fikag jQjdh'

wehs yskd jqfKa' tal nqoaêu;a fhdackdjla' fudlo wo rg ixj¾Okh lrkak wdfhdaclfhda fydhkjd'

fhdackdjla úÈhg jrola kE' kuq;a Thdg fï fjkqfjka yeu fldkafoaishlgu hg;a fjkak fjkjd" wkak tal u;l ;shd .kak'

ÿrl;k cd,fha fudkhï fyda m%Yakhla ksid weu;=u wl%Sh jqKd' lsysm jrla W;aidy l<o h:d ;;a;ajhg m;alr .ekSug yels jqfha ke;'

kS,lf.a ys; h:d ;;a;ajhg m;a jQfha ;rula fj,d .; jQ miqjh'

hiia" fudlo upx wr jefâg lr.kafk'

jefâ kshfug flÍf.k hkjd .dâ,d uiq;a tlal imamdhï fjkj' fï jf. îula Ôúf;ag î,d keye,aÆ

wjxlj fï jefâg uu leue;s kE'

upx" krl foa fyd|la kE' fï fokakdf. fÉ;kdj tÉpr fyd| kE'

f,dlald ug ;o fgdalla ÿkakd W!j" ìka;ekak me;af;ka wlalr odyla wrka fodvï j.d lrkak lsõjd'

pïmd fokafk kslx fkfï oEjeoaola tlal' hyd'''''''''''yq

WU bkafk î,d fkao@

uu ´kElñka ìõfõ kE' ug tfyu lrkag isoaO jqKd' .dâ,d fokakd tlal l;d lr, B‍g miafi uydrdcd .djg .shd

f,dlal;a .kakj we;s'

f,dlald rihs lsh, W.=vqjd jf.a rd fnda;f,a lg ;shdf.k ìõjd'

ug fï l=udßf. l;dj ksid tkag neß jqKd'

WU kdmq tl fyd|d' fmdr Wfò fyd| ksidu yhs,s wemaßIsfhagâ

wms fndkak ÿkak lsh,d fpdaokdjla ths o@

nfâ wIafiÜ tlg fyd| fnfy;la lsõjd u<noaOh ke;sfjhs lsõjd'

hiia Wia yçka iskdfik yඬ weisKs'

mq;d" wr uy;a;hd ?g lkafk fudkjo@

fldalshd bkaÈhka úÈhg lEu yohs' n;aj,g tÉpr leue;s kE

uydrdc flfkla kï .,Odß" ys,agka jf.a fyd| fydag,hl k;r fj,d bkafk ke;sj fï w.= ms,aj, ,.skafk fudgo@

msg rgj,g wdju tfyu ;uhs

fudllao fï l=udßldjla .ek lshkafk' pïmd lshkafk wr fõhkaf.dv fl,So@ id,sh nekafo@

kE wïud ngysr fnx.df, l=udßldjla'

uu WUg lsõjd .EkQ mska;+r w¢kak tmd lsh,' fnx.df, fkfï fudk ;=;a;=l=äfh ysáh;a .Ekq tlhs' fï .Ekq wms;a tfyuhs' hul t,aÆfKd;a t,aÆkdu ;uhs' f,a fndk l=ve,af,d jf.a w;yßkafk kE'

wïud .eyeksh w¾:l:kh lf<a ta whqßks'

upx uu ksod.kakjd' WU lEjo@

uu uqka tlal frdáhla lEjd'

f,dlald oeka fudlo lshkafka@

fyg iS;d meyerf.k .sh ;ek n,kag ´kEÆ',nk i;shg  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips