පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවාහැරීම අත්හිටුවමින් අතුරු තහනම් නියෝගයක්
md¾,sfïka;=j úiqrejdyeÍu w;aysgqjñka w;=re ;ykï ksfhda.hla
Nov 13, 2018 07:46 pm
view 4063 times
0 Comments

md¾,sfïka;=j úiqrejdyeÍu w;aysgqjñka w;=re ;ykï ksfhda.hla

ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak úiska md¾,ssfïka;=j úiqrejdyeÍug wod<j ksl=;a l< .eiÜ ksfõokh w;aysgqjñka fYa%IaGdêlrKh úiska w;=re ;ykï ksfhda.hla ksl=;a lr ;sfnkjd'

ta ckdêm;sjrhdf.a ;SrKh wNsfhda.hg ,la lrñka f.dkq l< fm;aiï 13 la i,ld ne,Sfuka wk;=rejhs'

fuu w;=re ;ykï ksfhda.h foieïn¾ 7 jkod olajd j,x.= jkq we;s'  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips