ඒ වරද මා පිටට පැටවෙන්නේ මා දැනුවත් නොකර මගේ පින්තූර යොදා ගැනීමයි
ta jro ud msgg megfjkafka ud oekqj;a fkdlr uf.a mska;+r fhdod .ekSuhs'' - iqmsß .dhl pdur ùrisxy lKavdhfuka iuq .;af;a wehs
Nov 08, 2018 09:27 am
view 4211 times
0 Comments

ta jro ud msgg megfjkafka ud oekqj;a fkdlr uf.a mska;+r fhdod .ekSuhs'' - iqmsß .dhl pdur ùrisxy lKavdhfuka iuq .;af;a wehs

pdur le; jev lrkak tmd" fmdÆ ;shkak tmd lshkjd''

fndfyda fokd ug l;d l<d''

ckm%sh .dhk Ys,amS pdur ùrisxy yÈisfhau Tyq ks;H .dhlfhl= f,i lghq;= l< m¾m,a f¾kaÊ ix.S; lKavdhfuka iuq.;a mqj;la fj; fï jkúg fndfydafofkl=f.a wjOdkh fhduqj ;sfnkjd'

ish ks, f*ianqla msgqfõ úfYaI igykla ;nñka ;uka m¾m,a f¾kaÊ ix.S; lKavdhfï ks;H .dhlfhl= f,i ;jÿrg;a fkdisák njhs pdur ùrisxy i|yka lr we;af;a'
flfia fj;;a ,efnk werhqï u; muKla bÈßfha§;a m¾m,a f¾kaÊ fõÈldjg meñfKk njo Tyq tys i|yka lr ;sfnkjd'


pdur ùrisxy ish ks, f*ianqla msgqfõ ;enQ igyk my;ska'

uq,skau uu u;la lrkak leu;shs fiakl whsh we;=Æ m¾m,a f¾kaÊ ix.S; lKavdhu wdrïNfha isg fï olajd isá ishÆu Ys,amSka ug fuf;la ÿr tkakg Yla;shla Wkd lshktl'

kdhllug tyd.sh ksy;udkS ifydaorlu fiakl whsh;=, uu yeuodu oelal ksihs iuyr wjia:dj, ys;a ߧï we;sWk;a lKavdhu iu. bÈßhg wdfõ'ta;a tlÈ.g isoaofjk hï hï isÿùï ksihs uu fï ;SrKh .kak iQodkï Wfka'

we;eï m%ix. i|yd uu oekqj;a fkdlru uf.a cdhdrEmh fhdod m%dix. mj;ajoa§ ud n,dfmdfrd;a;=j meñfKk rislhska uu ta m%ix.hg fkdmeñKSu fya;=fjka ug ÿrl:k weu;=ï ,nd §

pdur wehs fYdaj,g fmdÆ ;sfhkafka
pdur le; jev lrkak tmd

fï jf.a f.dvla foaj,a ug wykakg Wkd 'ta;a ta foaj,a bjif.k uu oekqj;a l, m%ix. i|yd muKla m¾m,a f¾kaÊ iu. uu .S; .dhkdl,d' ta wjia:dj,§ ta jro ud msgg megfjkafkaud oekqj;a fkdlr uf.a mska;+r fhdod m%dix.h meje;ajQ j. rislhka fkdokak ksihs'

ta jf.au lshkak ´k hï hï fya;= idol ksid m¾m,a f¾kaÊ ;=,ska bj;aj.sh lsisjl= ksid ud fï ;SrKh fkd.;a nj;a'''

ñkamiq ud m¾m,a f¾kaÊ ix.S; lKavdhfï kshdul .dhk Ys,amshl= f,i lghq;= fkdlrk nj;a ixúOdhl uKav, úiska ,efnk wdrdOkd u; mokïj muKla m¾m,a f¾kaÊ iu. .S; .dhk lrk nj wdor”h risl Tn ieu oekqj;aj lrkak leu;shs' ys;a ߧula Wkkdï yefudf.kau ysi kud iuj b,a,kjd' f;rejkairKhs 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *