වයරයකින් ගෙල සිරකර වංගෙඩියකින් හිසට පහර දී සුරූපී බිරිඳ ඝාතනය කළ සැමියා සියදිවි නසා ගැනීමට කළ තැත වැරදුණු හැටි
jhrhlska f., isrlr jxf.ählska ysig myr § iqrEmS ìß| >d;kh l< ieñhd ishÈú kid .ekSug l< ;e; jerÿKq yeá
Sep 13, 2018 10:21 pm
view 4089 times
0 Comments

jhrhlska f., isrlr jxf.ählska ysig myr § iqrEmS ìß| >d;kh l< ieñhd ishÈú kid .ekSug l< ;e; jerÿKq yeá


rKavq ksid lsysm j;djla fmd,sisfha meñKs,s;a od,d''

fydaud.u w;=re.sßh mdf¾ 3 jk mgquf.ys ksjila ;=<§ ;u ìß| >d;kh lr" ksji bÈßmsg ud¾.fha fo,a .il t,a,S ish Èú ydks lr .ekSug ;e;a l< mqoa.,fhl= m%foaYjdiSka úiska fírd f.k ;sfnkjd'

miqj Tyq Bfha ^12& iji fydaud.u uQ,sl frday,g we;=,;a lr we;s nj fydaud.u fmd,sish m%ldY l<d'


fuu wUq ieñhka fofokd w;r ld,hl isg meje;s wkshï weiqrj,a iïnkaOfhka we;s jQ nyska nia ùula ÿr È. f.dia fuf,i ieñhd úiska ìß|f.a f., jhrhlska .eg .id isrlr wehf.a ysig l=vd ,S jxf.ä fuda,a .ilska myr § >d;kh lr oud iellre o ish Èú kid .ekSug ;e;a lr we;s njhs isÿ l< uQ,sl úu¾YKj,§ wkdjrKh ù ;sfnkafka'

fuu fofokdf.a wv onr iïnkaOfhka fydaud.u fmd,sisfha meñKs,s lsysmhla óg fmr úNd. lr iu:hlg m;a lr heùug lghq;= lr ;snQ njo fmd,sish m%ldY l<d'

fuf,i >d;khg ,la j we;af;a iÑks uOqjka;s chfldä kue;s 30 yeúßÈ foore ujla jk w;r weh fydaud.u m%foaYfha bkaOk msrjqïy,l ,smsldßkshl f,i /lshdj lr ;sfnkjd'

>d;khg ,la jQ ldka;djf.aa 32 yeúßÈ ieñhd jk hqO yuqod isú,a fiajlfhl= fuf,i Èúkid .ekSug W;aiy lsÍfï § m%foaYjdiSka oel fo,a .fia t,a,Sug fhdod .;a lUh lmd oud frday,a .; lr we;s njhs wm jd¾;dlre i|yka lf<a'

iellre fmd,sia w;awvx.=jg f.k we;s w;r kqf.af.dv fmd,sish isoaêh iïnkaOfhka jeäÿr mÍlaIK mj;ajkjd' 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *