විවාහක හමුදා සෙබළා පාසල් දැරියක් සමඟ පවුල් කද්දී කොටුවෙයි
újdyl yuqod fin<d mdi,a oeßhla iu.Û mjq,a loa§ fldgqfjhs
Sep 12, 2018 11:19 am
view 4092 times
0 Comments

újdyl yuqod fin<d mdi,a oeßhla iu.Û mjq,a loa§ fldgqfjhs

iïnkaOh mgka f.k we;af;a ñiaflda,a tllska
oeßh le|jdf.k hoa§ fydag,hlg /f.k f.dia ¥IKh lr,d

u.yereK ÿrl:k weu;=ula ^ñia flda,a& u; f.dvkÛd.;a fma%u iïnkaO;djla‌ fya;=fjka hqo yuqodfjka m,df.dia‌ isá újdyl yuqod finf<la 15 yeúßÈ mdi,a oeßhla‌ .f,kaì÷kqjej m%foaYhg le|jdf.k f.dia‌ isáh§ fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

27 yeúßÈ fin<d wod< mdi,a oeßh iu. f.dvk.d.;a ñ;=reou udi 3 la‌ muK .; jk úg fma%u iïnkaOhla‌ ola‌jd ÿrÈ. hEfuka miq fin<d fudkrd., m%foaYhg meñK bl=;a iema;eïn¾ ui 02 Èk wÆhu 5'00 g muK oeßhf.a fouõmshkag fkdyefÛk f,i oeßh le|jdf.k f.dia ;sfnkjd'


fuu .ukg ;j;a yuqod finf<la‌ o iyhg meñK we;s w;r tu fin<d o ;j;a ;reKshla‌ /f.k isjqfokdu lKa‌vdhula‌ jYfhka fudkrd., k.rfha isg je,a,jdh yryd l;r.ug f.dia‌ ueKsla‌ .f.ka Èh kEfuka miq tÈk l;r.u m%foaYfha fydag,hl kjd;eka f.k we;s w;r tys§ nd,jhia‌ldr mdi,a oeßh yuqod fin<d w;ska ¥IKhg ,la‌ù we;s nj;a jd¾;d jkjd'

bkamiq iema;eïn¾ ui 03 Èk fuu fin<d oeßh iu. wkqrdOmqr .f,kaì÷kqjej m%foaYfha msysá Tyqf.a ksjig f.dia‌ we;s w;r oeßhf.a foudmshka úiska fidhd.;a f;dr;=rej,g wkqj .f,kaì÷kqjej fmd,sishg f.dia‌ fuu isoaêh ms<sn|j meñKs,s lsÍfuka miq fmd,sish úiska ielldr fin<df.a ksjig hk úg oeßh iy fin<d tu ksjfia isáh§ ielldr fin<dj w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'


 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *