kavinga
<.È neka| ldúx.f.a tlu fidhqßh;a hq. Èúhg msúfihs
Sep 07, 2018 12:11 pm
view 4033 times
0 Comments

<.È neka| ldúx.f.a tlu fidhqßh;a hq. Èúhg msúfihs

ldúx. fmf¾rd lshkafka ljqre;a wdorh lrk olaI rx.k Ys,amsfhla'

b;ska ldúx.f.a ke.Ksh;a Bfha Èkfha hq. Èúhg t<ô,d ;sfhkjd'

fï ldúx. úiska m< flrE PdhdrEm lsysmhla'


 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *