දඹුල්ල කම්පාකළ ත්‍රී රෝද රථ මාරකයෙන් රටට අහිමි වූ රණවිරු පුතුන් දෙදෙනා
oUq,a, lïmdl< ;%S frdao r: udrlfhka rgg wysñ jQ rKúre mq;=ka fofokd
Jun 12, 2018 09:12 pm
view 4005 times
0 Comments

oUq,a, lïmdl< ;%S frdao r: udrlfhka rgg wysñ jQ rKúre mq;=ka fofokd

wk;=f¾ CCTV idlaIsh t<shg ths''
wjux.,H W;aijhlg f.dia kej; tñka isáh§''

oUq,a, .f,afj, ud¾.fha mqjlamsáh m%foaYfha§ ;%s frdao r:hla ám¾ r:hl uqyqKg uqyqK,d .eàfuka isÿjQ wk;=rlska ;%s frdao r:fha .uka l< ;reKhska fofofkl= tu ia:dkfhau ñh.shd'

fuu wk;=ßka ;%sfrdao r:fha .uka .;a hqo yuqodfõ fiajh lrk fin¿ka fofofkl= ñhf.dia ;j;a tys .uka .;a whl= nrm;< ;=jd, ,enQ njhs fmd,sish i|yka lf<a'


fuf,i ñhf.dia we;af;a .f,afj, há.,afmd;a; m%foaYfha mÈxÑ hqo yuqodfõ fiajh lrk ksjdvq meñK isá iñ;a uOqrx. talkdhl kue;s 22 yeúßÈ wfhl= iy iqmqka l,aydr rdc;s,l kue;s 23 yeúßÈ wfhl= njhs jd¾;djkafka'

Tjqka fofokd Èh;,dj m%foaYfha hqo yuqod l|jqrl fiajh lrk njhs m%foaYjdiSka m%ldY lf<a'

tu wk;=ßka hqo yuqod fin¿ka fofokd tu ia:dkfhau ñh f.dia ;snQ nj;a ;=jd, ,enQ Tjqkaf.a ñ;=rd .f,afj, m%dfoaYSh frday,g we;=<;a lsÍfuka miq jeäÿr m%;sldr i|yd l=reKE., uy frday,g udre lr hjd we;s nj;a fmd,sish i|yka l<d'

Tjqka wjux.,H W;aijhlg iyNd.S ù kej; meñfKñka isáh§ fï wk;=rg ,laj we;s njhs fmd,sish m%ldY lf<a'

wk;=r iïnkaOfhka ám¾ r:fha ßhÿre fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k we;s w;r wk;=r ms,sn|j .f,afj, fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿlrkjd'

;%Sfrdao r:h ;j;a fudag¾ r:hlg fõ.fhka biair lsÍug hoa§ bÈßfhka meñKs ám¾ r:fha uqyqKg uqyqK .eà fuu wk;=r isÿ fjk wdldrh wi, fydag,hl iúfldg ;snQ wdrlaIs; leurdjl igykaj jqKd'

tu ùäfhdaj my;ska''


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips