jayasiri aponsu and jayalath manorathne
rx.kfha neñ ì| ouñka ufkdar;akhka ,sx.sl ixl%dka;slfhla  fjhs
May 16, 2018 12:37 pm
view 3868 times
0 Comments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rx.kfha neñ ì| ouñka ufkdar;akhka ,sx.sl ixl%dka;slfhla  fjhs

ch,;a ufkdar;ak lshkafka rx.k mdGYd,djla' Tyqf.a rx.k m%;sNdj ksid f,dl= fmdä ljqre;a Tyqg wdof¾ lrkjd' úúO rx.k mrdihka lrd ;u rx.kh /f.k hk Tyq iskud lD;shlg .eyeKshla fj,d'

ta wmqrE rEmh fï jkúg iudc cd, mqrd úysfoñka mj;skjd'
tys PdhdrEm my;ska'
PdhdrEm ;s<sk fnka


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips