14 හැවිරිදි සිසුවියකගේ පහස සොයා ලංකාවට පැමිණි මාකඳුරේ මධුෂ්ට මොකද උනේ? තවමත් යුරෝපයේද?
14 yeúßÈ isiqúhlf.a myi fidhd ,xldjg meñKs udl÷f¾ uOqIag fudlo Wfka@ ;ju;a hqfrdamfhao@
May 14, 2018 12:26 pm
view 3874 times
0 Comments

14 yeúßÈ isiqúhlf.a myi fidhd ,xldjg meñKs udl÷f¾ uOqIag fudlo Wfka@ ;ju;a hqfrdamfhao@

furg md;d,fha lmamï .ekSï iy u;ao%jHh cdjdrfï m%Odkshd '''
hqfrdamfha ixpdrhl=;a lr,d''''

vqndhsys /£ isáñka furg md;d,h iy u;al=vq cdjdru fufyhjk udl÷f¾ uOqIa kue;s md;d, kdhdlhd iaúÜi¾,ka;fha foaYmd,k /ljrKh ,nd .ekSug W;aidyhl ksr; fjñka isák njg miq.sh Èkj, f;dr;=re jd¾;d jqKd'

iaúÜi¾,ka;fha foaYmd,k /ljrKh ,nd.ekSug Tyq fuhg udi lsysmhlg fmr isg wjYHu ,shlshú,s mjd ilia lr wod< ia:dkj,dg fhduqlr we;ehs nqoaê wxY fj; ,enqKq f;dr;=rej, i|yka' ish ifydaorhdj wNsryia f,i >d;kh lsÍu;a iu. ;uqka o >d;kh lsÍug fmd,Sish W;aidy .;a neúka Y%S ,xldfjka mek.;a nj udl÷f¾ uOqIa i|yka lr we;ehs wdrxÑ ud¾. wkdjrKh lrkjd'


Y%S ,xldj ;=< fï jk úg isÿjk >d;k iy wmrdOj,g ;udf.a lsisÿ iïnkaOhla ke;s nj;a th fmd,sish úiska f.d;k tajd nj;a Tyq i|yka lr we;s njoH nj tu wdrxÑj, i|yka' fï jk úg udl÷f¾ uOqIag tfrysj we;af;a cd;Hka;r fmd,sish ksl=;a l< ks,a ksfhda.hla muKla nj fmd,sia i|yka l<d'

Tyqg tfrysj r;= ksfõokhla ,nd .ekSug fï jk úg mshjr .ksñka isák nj o Tyq lSjd'uOqIag tfrysj cd;Hka;r fmd,sish úiska ks,a ksfõokhla ksl=;a lr ;sìh§ Tyq reishdfõ miq.shod f,dal ;reK iuq¿j meje;s jljdkqfõ§ mjd trg ixpdrhl ksr;j isáhd' fï jk úg Tyq hqfrdamfha rgj,a /il ksoyfia ixpdrfha ksr;j isák njg nqoaê wxY fj; f;dr;=re ,eî ;sfnkjd'

fldia u,a,S kue;s md;d,fha idudðlhd >d;kh lrk úg udl÷f¾ uOqIa vqndhsys /£ isáfha oehs ielhla mej;s w;r tu >d;kh we;=¿ fld<U isÿjQ >d;k /ilg uOqIa iïnkao njghs mejiqfka'

vqndhs isg uOqIa b;d,sfha ixpdrhlg ta Èkj, hk úg Tyq iu. isá wxf.dv f,dlald bkaÈhdfõ uÿrdisfha isg we;ehs fy<s ù ;sfnkjd'

fldia u,a,S >d;kh lsÍug fmr ,f,dl= whshd, kue;a;df.a cx.u ÿrl:khg ,o weu;=ï Tiafia ta nj fmkShk nj tu ks,OdÍhd mjikjd'

fï w;r miq.sh Èkl uOqIa keue;a;d ish 14 yeúßÈ fmïj;sh yuqùug fjiaj<df.k furgg meñKs nj;a i|yka'

Tyq iu. iïnkaOlï mj;ajñka wUqieñhka f,i yeisreKq ,dnd, oeßhla wêlrK ffjoH ks,Odßhd fj; fhduq lr jd¾;djla ,nd .kakd f,i;a" weh uOqIa iu. wUqieñhka f,i isá ia:dkh fj; /f.k f.dia tu ia:dkh y÷kd.kakd f,i;a" uOqIa iu. ÿrl;k ixjdo meje;ajQ cx.u ÿrl:kh fmd,sia Ndrhg .kakd f,i;a wêlrKh ksfhda. lr ;snqkd'

fld<U cd;Hka;r mdi,l bf.kqu ,enQ oekg mßjdi .;lr isák 14 yeúßÈ oeßhla ms<sn|jhs fuf,i mÍlaIK lsÍug ksfhda. lr ;snqfKa'

uOqIa keue;a;df.a fld<U md;d, l%shdldrlï miq.sh Èkj, wvq jQ w;r Tyq we,a,Sug t,d we;s cd;Hka;r oe, fya;=fjka w;awvx.=jg m;aùug ìfhka Tyq i.jd we;s njghs iel lrkafka'

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips