Hiru Super Dancer
Hiru Super Dancer iqmsß wjika uyd ;rÛh r;= m<i ueÈka wd ckm%sh ;rej<ska yevjqfka fufyuhs
May 14, 2018 10:16 am
view 3880 times
0 Comments

Hiru Super Dancer iqmsß wjika uyd ;rÛh r;= m<i ueÈka wd ckm%sh ;rej<ska yevjqfka fufyuhs

furg rEmjdyskS l,dj kejqï udkhlg /f.k .sh wdishdkq udOH cd,fha iNdm;s f¾fkda is,ajd uy;df.a ixl,amhla u; ÈÛyerekq ,Hiru Super Dancer, ;rÛdj,sfha iqmsß wjika uyd ;rÛh 12 jkod ijiahdufha w;s úÑ;%j;a f,i fld<U fk¿ï fmdl=K cd;sl rÛyf,a§ meje;ajqKd'

fuu wjia:djg m%ùK fukau ckm%sh k<s ks<shka úYd, msßila meñK isáhd'

Tjqka ,Hiru Super Dancer, wjika uyd ;rÛh keröug r;= m<i ueÈka wd wjia:djka fuys oelafõ'

 

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips