කාම ගින්නෙන් දැවී තම බිරිඳ මැරවූ සියා
ldu .skafkka oeù ;u ìß| uerjQ ishd
Apr 05, 2015 05:40 pm
view 3644 times
0 Comments

ldu .skafkka oeù ;u ìß| uerjQ ishd

jir .Kkl isg mj;ajdf.k .sh wkshï fma%u iïnkaO;djhla‌ ksid ldu .skafka fjf<ñka ;ukag mK fuka wdorh l< ìß|j urd oeóug wKÿka jhi wjqreÿ 76 la‌ muK jk ñksia‌ fjia‌.;a ;sßifkl= .ek miq.sh Èkl ñkqjkaf.dv m%foaYfhka wikakg ,eìKs' ú,am%â chisxy jk fudyq fldaám;s jHdmdßlhl= jk w;r tu m%foaYfha jeo.;a ;k;=re /ila‌ oerEfjls' my;ska fm< .efikafka fuu ;sßika ñksidg mK fuka wdorh l< ìß|j >d;kh l< l;d mqj;hs'

ú,am%â chisxy ñkqjkaf.dv uevEuq,a, m%foaYfha mÈxÑ jHdmdßlfhls' jdyk i¾úia‌ lsÍu yd jdyk wu;r flgia‌ úls”fï wd§ jHdmdr lsysmhla‌ ú,am%â i;= jQfõh' tu ksid Tyq Okjf;l= úh' tu m%foaYfhao ckm%sh pß;hla‌ jQ ú,am%â jHdmdßl lghq;=j,g wu;rj iudc fiajd lghq;=j,o ksr; úh'

iudch bÈßfha .=K hym;a mqreIhl= f,i yeisreK;a fudyqf.a mjq,a Ôú;h iïmQ¾Kfhkau wjq,a ù ;snqKs' ta fudyqf.au l%shdldrlï ksidh'


ú,am%â újdy jkafka óg oYl y;rlg muK fmrh' ta u,a,sld uOqrisxy kue;s ldka;dj iu.hs' újdyfhka miq fuu leoe,a,g ore fofofkla‌o tl;= úh' i,a,s Nd.h hyñka ;snqK;a u,a,sldf.a isf;a i;=gla‌ fkd;snqKs' thg m%Odku fya;=j jQfha ;u ia‌jdñmqreIhdf.a úúO l%shdldrlïh' .eyekshla‌ ;u ia‌jdñmqreIhdf.ka n,dfmdfrd;a;= jk wdorh" fifkyi" u,a,sldg ú,am%âf.ka ksishdldrj ysñjQfha ke;' kuq;a ;u ore fofokdf.a wkd.;h .ek is;d weh ishÆ ÿla‌ lror bjiqjdh'

oekg jir myf<djlg muK fmr ú,am%â oej lemSu i|yd n,m;%hla‌ idod .ekSu i|yd ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNdjg .sfhah' tys§ Tyqg iqkaor ldka;djla‌ oek we¢k .ekSug yelsúh' miqld,Skj th wjika jQfha wkshï fmulg mdr lmñks' tu ldka;dj ú,am%âf.a wkshï ìß| njg m;a jQjdh' ú,am%â ;u ìß|g jvd tu ldka;djg wdorh lf<ah' ,o iEu úgu wE iu. ksoyia‌ ia‌:dkj,g f.dia‌ fmï ri ú£ug ú,am%â wu;l fkdl<dh' fldákau ú,am%âg wef.ka f;dr f,dalhla‌ fkd;snqKs'

Èkla‌ ú,am%âf.a by fud< r;ajk mqj;la‌ oek .kakg ,enqKs' ta ;ud w;ska wkshï ìß| .eíf.k we;s njhs' th oek .ekSu;a iu. lrkafka l=ula‌o lshd ú,am%âg is;d .ekSug fkdyels úh' fofokd Èk .Kka lrñka lrkafka l=ula‌o lshd l,amkd lf<ah' wjidkfha Tyq ;SrKhlg t<eUqfKah' ta fuu orejd yod.; hq;= njhs' ú,am%â ;u wkshï ìßhj kqjr m%foaYfhka ksjila‌ wrka § tys mÈxÑ lrjd wjYH wfkl=;a myiqlï ,nd ÿkafkah'

;u ieñhd .ek úúO lgl;d me;sreKo u,a,sld tajd .ek jeä wjOdkhla‌ fhduq lf<a ke;' kuq;a ish,a, Wvq hál=re jkafka ;u ieñhdf.a wkshï iïnkaOh ms<sn| f;dr;=re ie,ùu;a iu.hs' th oek.;a Èk u,a,sld wka; wirK jQjdh' ;u ieñhd .ek oeä ms<sl=,la‌ wehg we;s jQjdh' u,a,sldg Èú kid .ekSug mjd is;=Ks' kuq;a ore fofokd .ek is;d tu ;SrKh weh fjkia‌ lr .;a;dh' ú,am%âf.a wkshï weiqr oek.;a Èk isg fofokd w;r ks;ru wඬ onr we;s úh' wjidkfha u,a,sld tu iïnkaOh k;r lrk f,i b,a,ñka ks;ru ú,am%â iu. rKa‌vq jQjdh' fld;rï lror wdj;a wkshï ìß| iu. we;s weiqr ú,am%â keje;a;=fõ ke;'

wjqreÿ myf<djl muK isg tk fï wdrjq, jvd;a È.a.eia‌fikafka ore u,a,ka f,dl= uy;ajQ úg§h' ld,hl isg ú,am%âf.a wkshï ìß| ;u orejdf.a kug foam<j,ska fldgila‌ ,shdfok f,i b,a,d isáhdh' ú,am%â thg leue;s jqj;a Tyqf.a ìß| thg wlue;s jQjdh' weh ;rfha lshd isáfha lsis fohla‌ ú,am%âf.a wkshï ìß|f.a <uhdg ,nd fkdfok njhs'

fuhska WrK jQ ú,am%â ks;ru kS;Hkql+, ìß| iu. .egqï we;s lr .;af;ah' ú,am%âf.a woyi jQfha ;u f,hska cks; jQ wkshï ìßhf.a orejdgo foam<j,ska fldgila‌ ,shd §ugh' kuq;a thg m%Odku ndOlh jQfha u,a,sldh'

ú,am%âg jqjukd jQfha u,a,sldf.a lrorfhka fíÍ ;u wkshï ìß|f.a <uhdg foam<j,ska fldgila‌ ,nd§ugh'

i;s .Kkla‌ l,amkd l< ú,am%â ;SrKhlg t<eôfhah' ta ;u ìß| urd oeóugh' ta i|yd Tyq f;dard .;af;a ;ud hgf;a jev lrk f.da,hka fofofkls' ta jEf.dõfõ mÈxÑ ksYdka; iïm;a iy kdj,msáh m%foaYfha mÈxÑ rdihshd chl=ud¾ kue;s fou< ;reKfhls'

Èkla‌ ú,am%â tu ;reKhka fofokdg l;d lr ;u ìß|j urd ouk f,i;a ta i|yd ,la‌I foll uqo,la‌ ,ndfok nj;a mejiqfõh' ;reKhka uq,ska wlue;s jqj;a miqj i,a,s j,g ;sfnk lEorlu ksid thg leue;s ù ;sfí' ú,am%â tla‌ ;reKfhl=g weâjdkaia‌ jYfhka remsh,a úisodyla‌ ,nd§ bla‌uKskau ;u ìß| urdouk f,ig ksfhda. lr ;sfí' tu uqo, ,nd.;a ;reKhd miqj h<s uqo,a ú,am%âg ,nd§ mjid we;af;a wjqreoaog ksfjia‌ n,d hk úg h<s ,ndfok f,ihs' i;s .Kkla‌ .; jqj;a tu ;reKhkag ;u ia‌jdñÿj ueÍug wjia‌:djla‌ fkd,enqKs' thska WrK jQ ú,am%â tu ;reKhkag mjid ;snqfKa bla‌uKg jefâ bjrhla‌ lrodmka lshdh'

i,a,sj,g ;snqK lEorlu;a" uqo,d,sf.a n,mEu;a u; ;u ia‌jdñÿj ueÍug fudjqka Èkhla‌ fhdod .;af;ah' ta miq.sh 18 jeksod rd;%s ld,fha§h' tu ;reKhka fofokd iqmqreÿ f,i tÈko ú,am%âf.a jdyk i¾úia‌ lrk ia‌:dkfha jev lrñka isáfhah' kuq;a Tjqkaf.a ysf;a /£ ;snqfKa rd;%S ld,fha lrkakg ;sfnk Ndr¥r ld¾hh ms<sn|jh'

ú,am%âf.a ksji" jdyk i¾úia‌ lrk ia‌:dkh iy jdyk wu;r fldgia‌ úls”fï ia‌:dkh msysgd ;snqfKa tlu NQñhlh' fuu fiajlhka fofokd rd;%S ld,fha kjd;eka .kafkao jdyk i¾úia‌ lrk ia‌:dkfha msysá ldurhla‌ ;=<hs'

u,a,sldf.a Ôú;fha wjidk oji fï hEhs weh isysfklskaj;a fkdis;=jdh' kuq;a th wehf.a wjidk oji nj lsysm fofkla‌ oek isáfhah' ;u rdcldß ksujQ ;reKhka fofokd tÈk ñkqjkaf.dv k.rhg f.dia‌ u;ameka fnda;,hla‌o /f.k wdfõh' Tjqyq uOqú; f;d,.Efõ isf;a ;sfnk pls;h wvqlr .ekSu i|ydh' fyd|gu u;ameka mdkh l< fuu ;reKhka fofokd ;u ia‌jdñÿj ueÍu i|yd iQodkï jQfõh'

fõ,dj rd;%S wg miqù ;snqKs' u,a,sld ksji ;=<g ù rEmjdysksh krUñka isáhdh' tla‌jru iïm;af.a iy rdihshdf.a lE.ik yඬ weiS weh m%Odk fodr újD; lr t<shg meñKshdh' túg iïm;a mejiqfõ fkdakd''' fkdakd ldurfha kfhla‌ bkakjd lshdh' u,a,sldo jydu Tyq;a iu. ldurh foig Èj .shdh' ldurhg we;=¿ fjkjd;a iu. tla‌ ;reKhl= u,a,sldf.a uqyqK t;k ;snQ fldählska jid ysr lf<ah' wehg fjkafka l=ula‌oehs is;d .ekSugj;a fkdyels úh' ta jk úg;a fldäfhka jeiQ wef.a T¿j lsysm jrla‌u ì;a;sfha ymamd ;snqKs' úkdä lsysmhla‌ we;=<; weh ish wjika yqia‌u fmdoo jd;,hg uqiqlr ;snqKdh' ;u ia‌jdñÿj urd oeuQ fudjqka wehf.a ksi, isrer wi< ;snQ jeisls<s j<lg oud ;snqKs'

ksji ;=< u,a,sld fkdisàu ksid l,n, jQ mq;d we;=¿ msßi weh fiõjdh' weh .ek iEu ;eklu fidaÈis l<;a u,a,sld .ek lsisÿ f;dr;=rla‌ fidhd .ekSug fkdyels úh'

miqj ñkqjkaf.dv fmd,sishg f.dia‌ ú,am%âf.a mqf;l= meñKs,a,la‌ oeuqfõ ;u uj w;=reoka ù we;s nj mjiñks' fï w;r ú,am%â ;u ìß|f.a PdhdrEmh iys; fld< uqo%Kh lr wd.sh w;la‌ fkdue; fidhdfok f,i lshd ñkqjkaf.dv m%foaYh mqrd fnodyer ;snqKs' fï w;r ñkqjkaf.dv fmd,sisfha ks,Odßfhla‌ ú,am%âf.ka lgW;a;rhla‌ ,nd .ekSug meñKsfhah' ú,am%â lf<a tu ks,Odßhdg neK mkakd oeóuhs'

u,a,sld .ek Èk lsysmhla‌ hk ;=re lsisÿ f;dr;=rla‌ fkd,enqKs' u,a,sldf.a u<isrer oeuQ jeisls<s j< wi, flfi,a .il lekla‌ b§ ;sfnkq ÿgq ú,am%âf.a mqf;l= th lemSug f.dia‌ ;snqKs' tys§ Tyqg oel .kakg ,eî we;af;a jeisls<s jf<a lg tydg fuydg ù we;s njhs' jydu ta nj Tyq fmd,sishg oekqï§ ;snqKs'

jydu l%shd;aul jQ fmd,sia‌ ks,OdÍka tu ia‌:dkhg meñK tu jeisls<s j< mÍla‍Id lr u,a,sldf.a u<isrer fidhd .;af;a ú,am%âf.a ishÆ rx.khka yudr lrñks'

tu wjia‌:dfõ§ tu ia‌:dkhg meñKs .ïmy iyldr fmd,sia‌ wêldß m%shxlr o is,ajd uy;d mÍla‍IK mj;ajd fuu iellrejka fofokd w;awvx.=jg f.k m%Yak lr ;snqKs' tu f;dr;=rej,g wkqj ú,am%â chisxyjo w;awvx.=jg .ekqKs'

.hdka iurisxy
miqìï jd¾;dj iy PdhdrEm
ñkqjkaf.dv - fgdaks lreKdkdhl

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *
Recently add Gossips